Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemeen

In dit privacy statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert Stichting Met Uitgestrekte Hand (hierna de stichting genaamd) u over de wijze waarop de stichting persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt, wat uw rechten zijn  en andere informatie die te maken heeft met de wijze waarop de stichting omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de stichting, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als donateur, als vrijwilliger en als geïnteresseerde.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Stichting Met Uitgestrekte Hand

De stichting is gericht op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van donateurs, vrijwilligers, en overige geïnteresseerden. De stichting verwerkt hun persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De stichting is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wilt u hierover contact opnemen met de stichting, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelt de stichting en wat wordt er mee gedaan?

De Stichting verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden. De stichting verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding of registratie.

De categorieën persoonsgegevens die de stichting verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens (naam, geslacht, (e-mail)adres, telefoonnummer, geboortedatum)

 • Financiële gegevens (IBAN, betaalgegevens)

De stichting verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.

Deze doeleinden zijn: het beheren van de donateursadministratie en de financiële administratie, het ontvangen van donaties, (geanonimiseerd) statistisch onderzoek, het voeren van acties voor donateurs- en fondsenwerving en het gericht informeren over activiteiten en bijeenkomsten.

Donateurs

De stichting verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en financiële gegevens voor:

 • Het beheren van de donateursadministratie

 • Het beheren van de financiële administratie

 • Donateurs- en fondsenwerving

 • Het gericht verzenden van informatie en uitnodigingen voor activiteiten en bijeenkomsten.

 • Statistisch onderzoek (geanonimiseerd)

Vrijwilligers

De stichting verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres,  en de vrijwilligersfunctie binnen de stichting voor:

 • Het beheren van het vrijwilligersbestand

 • Het organiseren van de diverse kantoorwerkzaamheden

 • Het beheren van de financiële administratie

 • Donateurs- en fondsenwerving

 • Het gericht verzenden van informatie en uitnodigingen voor activiteiten en bijeenkomsten.

 • Statistisch onderzoek (geanonimiseerd)

Overige geïnteresseerden

Bij informatieaanvragen of aanmeldingen voor bijeenkomsten voor geïnteresseerden verwerkt De stichting  alleen persoonsgegevens die voor dat doel noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij om uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres voor:

 • Het verzenden van de door u aangevraagde informatie

 • Het gericht verzenden van informatie over een bijeenkomst waar u zich voor hebt aangemeld

 • Donateurs- en fondsenwerving

 • Statistisch onderzoek (geanonimiseerd)

Hoe lang bewaart de stichting uw persoonsgegevens?

De stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van donateurs en andere giftgevers) op grond van wettelijke voorschriften verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Cookies

De stichting Met Uitgestrekte Hand maakt geen gebruik van cookies.

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor de stichting van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen: 

- Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee 

alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Hoe gaat de stichting om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

Wij zijn ons ervan bewust dat persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de stichting of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

De stichting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?

Binnen de stichting worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt door het bestuur.

Alleen de bestuursleden die belast zijn met de donateursadministratie kunnen de persoonsgegevens inzien en wijzigingen aanbrengen.

Alle bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnstrueerd over een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens.

Bij elk proces van verwerking van persoonsgegevens komt menselijk handelen te pas. De stichting maakt geen gebruik van automatisch verwerkte gegevens op basis van profilering of van enig andere manier van geautomatiseerde besluitvorming.

Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de stichting en worden dus niet gedeeld met externe organisaties, tenzij de betrokken relaties daar zelf expliciet toestemming voor geven of tenzij er een gerechtvaardigd doel wordt gediend met het inschakelen van externe dienstaanbieders.

Wat zijn uw rechten?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die de stichting verwerkt:

 • het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor)

 • het recht van inzage

 • het recht van correctie

 • het recht van verwijdering

 • het recht om toestemming in te trekken

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt uw toestemming intrekken m.b.t. het gebruik van deze gegevens.

Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, dan zal de stichting u daarvoor afmelden en uw persoonsgegevens niet langer gebruiken voor dat doel.

Zo’n verzoek kunt u indienen per e-mail: info@stichtingmetuitgestrektehand.nl of via 

Stichting met uitgestrekte hand

Rengersland 48 3853 ET Ermelo

Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u voorbeeldbrieven voor dergelijke verzoeken.

Houd er rekening mee dat de stichting in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen.

Houd er tevens rekening mee dat de stichting in verband met wettelijke verplichtingen (zoals bewaartermijn voor de financiële administratie) niet alle persoonsgegevens stante pede mag verwijderen.

Wijziging in deze privacyverklaring

Bij wijzigingen, welke een wijziging van de privacyverklaring noodzakelijk maakt, moet de stichting natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de onderstaande datum (bij iedere pagina) en kijk regelmatig of er een nieuwe versie is.